programma_21

Biz hakda

JDM, OEM we ODM taslamalary üçin EMS hyzmatdaşyňyz.

Biz hakda

Minewing, düşünjäni durmuşa geçirmekde we elektronikany özleşdirmekde ýöriteleşendir.Önümi birleşdirmek üçin dizaýn, işläp taýýarlamak we önümçilik boýunça köp ýyllyk tagallalar we taslamany dolandyrmagyň doly tejribesi bilen, müşderiler üçin ynamdar we strategiki hyzmatdaş.Iki toparyň arasynda elmydama üznüksiz hyzmatdaşlygy dowam etdiriň.

Biz kim?

1

Ösüşimiz

Birnäçe ýyllap öwrenen we ösdürensoň, Minewing elektronikany ösdürmekde we öndürmekde dünýä müşderileriniň möhüm hyzmatdaşyna öwrüldi.Uly üpjünçilik zynjyry ulgamy önümçiligiň berk binýadyny we kompaniýamyz üçin dürli hyzmatlar üçin mümkinçilikleri üpjün edýär.Has köp ugurda döredijilige we täzelige tarap barýarys.

Biziň ugrumyz

Minewing, global müşderiler üçin dizaýny durmuşa geçirmek we OEM-i özleşdirmek bilen meşgullanýar.Dizaýn, ösüş, innowasiýa we önümçilik boýunça köp ýyllyk tejribämiz bilen Europeewropada we ABŞ-da köp müşderi bilen strategiki hyzmatdaşlygy gazandyk we sahnalaşdyrylan netijeleri aldyk.

takmynan2

Biz näme edýäris

Biznes

Işewürlik

Gözleg we toplumlaýyn elektronika önümlerini, integral zynjyrlary, metal önümleri, galyplary we plastmassa önümlerini we ş.m. öndürmek.

innowasiýa

Innowasiýa

Minewing, öňdebaryjy ösüş strategiýasy hökmünde öz-özüni öňe sürer we tehnologiýada we dolandyryşda täzelikleri dowam etdirer.

hyzmaty

Hyzmat

Bir bitewi hyzmat ulgamyny gurmaga we integrirlenen elektronika ugurlary üçin gözleg we önümçilikde öňdebaryjy bolmaga çalyşýarys.

Kompaniýanyň medeniýeti

1. Kompaniýanyň maksatlary arkaly şahsy arzuwlara ýetmek we ajaýyp durmuşda ýaşamak üçin kompaniýa medeniýetiniň esasy elementi öz-özüni ösdürmekdir.
2. Ösen tehnologiýalary we dolandyryş endiklerini öwrenmek, innowasiýa guramasyny we hünär in engineeringenerçilik ulgamyny döretmek.
3.Awtomatlaşdyrylan dolandyryş we önümçilik amallary.
4. Toparyň hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek we toparyň ukyplaryny ýokarlandyrmak.

IDEOLOGIK ulgam

Müşderileriň isleglerini berjaý etmek elmydama dogry we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak biziň wezipämizdir.

Müşderiniň zerurlyklaryna çalt jogap beriň, has az amal çykdajylary bilen ahyrky integrasiýa hyzmatlaryny beriň we müşderileriň meselelerini çözüň.

Esasy aýratynlyk

Öz-özüňi ösdürip ýetişdirmek we ösen tehnologiýalara esaslanyp, kompaniýa şahsy arzuwlary amala aşyrar we şahsyýetler kompaniýanyň maksatlaryny durmuşa geçirmäge itergi bererler.

Üznüksiz optimizasiýa arkaly netijeli iş ulgamyny gurmak.

Amal netijeliligini ýokarlandyrmak we durnukly ösüş maksadyna ýetmek.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Patentler:Önümlerimiz üçin ähli patentler;

Tejribe:galyndy öndürmek, sanjym galyplary ýaly OEM we ODM hyzmatlarynda baý tejribe;

Şahadatnamalar:CE, CB, RoHS, FCC, ETL, CARB, ISO 9001 we BSCI;

Hil kepilligi:100% köpçülikleýin önümçiligiň garramagy synagy, 100% material barlagy, 100% funksional synag;

Satuwdan soň:Adaty iş wagtynda zeper ýeten önümler üçin kepillik hyzmaty;

Goldaw:tehniki maglumatlary we tehniki okuw goldawyny bermek;

Gözleg we barlag bölümi:Gözleg we barlag toparyna elektron inersenerleri, mehaniki inersenerleri we daşky görnüşi dizaýnerleri girýär;

Häzirki zaman önümçilik liniýasy:galyp, sanjym galyplary ussahanasy, önümçilik we gurnama ussahanasy, ekran çap etmek, pad çaphana ussahanasy, UV bejeriş prosesi ussahanasy ýaly ösen awtomatiki önümçilik enjamlary ussahanasy.