Akyl ulgamy integrasiýa (IBMS) tehnologiýa çözgütleri

JDM, OEM we ODM taslamalary üçin EMS hyzmatdaşyňyz.

Soňky ýyllarda Hytaýda akylly şäher gurluşygynyň ösmegi bilen adamlara 3D wizual ulgam integrasiýasy düşünjesi kem-kemden girizildi.Şäheriň esasy operasiýa ulgamynyň integrasiýasyny amala aşyrmak we esasy maglumatlary hödürlemek üçin şäheriň uly maglumatlary wizuallaşdyrmak platformasynyň gurluşygynyň haýsydyr bir paýhasy barmy, şeýlelik bilen adatdan daşary ýagdaý buýrugy, şäher dolandyryşy, jemgyýetçilik howpsuzlygy, daşky gurşawy goramak, infrastruktura we dolandyryş kararlarynyň beýleki ugurlary goldaw we şäher giňişleýin dolandyryş derejesini ýokarlandyrmak.

BIM tehnologiýasy IBMS ulgamy bilen birleşdirildi, Internet of Things tehnologiýasy we bulut hasaplaýyş tehnologiýasy täze amal we tehniki hyzmat platformasy, 3D operasiýa we tehniki hyzmat ulgamy integrasiýa platformasyny döretmek üçin ulanylýar.Gurluşyk meýdançasyny, enjamlary we emläkleri ylmy dolandyrmak, bolup biljek betbagtçylyklaryň öňüni almak, şonuň üçin binanyň işleýşi we tehniki hyzmaty akylly binanyň täze belentligine çykar.Uly gurluşykda, demir ýol tranzitinde, köp gurluşykly torda işlemekde we tehniki hyzmatda we beýleki pudaklarda giňden ulanylyp bilner.

Akylly integrasiýa ulgamy (IBMS) tehnologiýadyr, hil dolandyryşy, gurluşyk dolandyryşy taslama ýokary talap edýär, taslama işgärleri üçin akylly binany dolandyrmak üçin taslama işgärlerine gatnaşmak üçin bu ulgam dizaýn spesifikasiýasyny taýýarladyk. ulgamyň funksiýasy, dizaýny we düşüniş talaplary we ulgam dizaýnynyň standartyny kesgitlemek.Çylşyrymly binanyň tebigatyna görä dizaýnymyz, gurluşyk enjamlaryny dolandyrmak ulgamy (BAS), awtomatiki ýangyn duýduryş ulgamy (FAS), jemgyýetçilik howpsuzlygy ulgamy (BAS) ýaly, binanyň gowşak tok ulgamynda ösen, ösen tehnologiýany ulanmak. duýduryş, gözegçilik ulgamy, giriş gorag ulgamy, awtoulag duralgasyny dolandyrmak ulgamy) akylly kartoçka amaly ulgamy (giriş gorag ulgamy, awtoulag duralgasyny dolandyrmak ulgamy), maglumat gollanmasy we goýberiş ulgamy, enjamlar we in engineeringenerçilik arhiwlerini dolandyryş ulgamy integrasiýasy, bitewi, özara baglanyşykly, utgaşdyrylan we maglumat paýlaşmagyň ýokary derejesini gazanmak üçin şol bir platformada işleýän hemmetaraplaýyn dolandyryş ulgamyny baglanyşdyrdy.

12

Häzirki wagtda BIM tehnologiýasynyň tutuş ulanylyşy dizaýn we gurluşygyň başlangyç döwründe jemlenendir, şonuň üçin BIM bina gurlup gutarylandan soň işsiz galar.BIM 3D amaly we tehniki hyzmaty geljegiň tendensiýasy we indi çözülmeli mesele.Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen Hytaýyň maglumatlaşdyryş we intellektuallaşdyrylmagy hem ösdi, bu BIM-iň işlemegi we hyzmat etmegi üçin gowy maglumat beriş binýadyny üpjün edýär.

IBMS esasan awtomatiki dolandyryş ulgamyny (BAS), ýangyna gözegçilik ulgamyny, wideo gözegçilik ulgamyny (CCTV), awtoulag duralgasyny, giriş dolandyryş ulgamyny we beýleki kiçi ulgamlary öz içine alýar.IBMS-de kiçi ulgamyň işleýiş re modeimini göz öňünde tutup, binanyň gurluşygynyň BIM modeli işlemekde we hyzmat etmekde ulanylmagy üçin hasam öwrenilip bilner.

BIM-iň gymmaty, işlemek we tehniki hyzmat etmek üçin zatlaryň interneti bilen birleşdirildi

Aktiwleri wizuallaşdyrmak
Häzirki wagtda binalarda köp sanly enjam serişdeleri we olaryň köp görnüşi bar.Dolandyryş netijeliligi pes we adaty tab esasly dolandyryşda amaly pes.Aktiwleri dolandyrmagyň wizuallaşdyrylmagy, möhüm aktiw maglumatlary wizuallaşdyryş platformasyna goşmak üçin innowasion 3D interaktiw tehnologiýany kabul edýär, bu enjamyň ýagdaýyny görmäge we gözlemäge kömek edýär.Aktiwleriň maglumat gözegçiligini we iş netijeliligini ýokarlandyrmak.

Wizualizasiýa gözegçilik

3D gözegçilik wizualizasiýasyny gurmak, ulanyjylara dürli gözegçilik maglumatlaryny birleşdirmek üçin binanyň içinde ýaýradylan dürli gözegçilik gözegçilik ulgamlaryny birleşdirmäge mümkinçilik berýär, meselem, aýlawly gözegçilik, howpsuzlyk gözegçiligi, wideo gözegçiligi, tor gözegçiligi, energiýa sarp edilişine gözegçilik, akylly ýangyn gözegçiligi we ş.m. , bitewi gözegçilik penjiresini dörediň we maglumatlary izolýasiýa etmek hadysasyny üýtgediň.Iki ölçegli maglumat ölçeginiň ýoklugy sebäpli hasabat formalaryny we suw joşmalaryny tersine öwüriň, gözegçilik ulgamynyň gymmatynyň ulalmagyna düşüniň we gözegçilik maglumatlary gözegçilik dolandyryş derejesini netijeli üpjün edýär.

Daşky gurşawy wizuallaşdyrmak

3 d tehnologiýasy, seýilgähiň daşky gurşawy wizuallaşdyrmak, wizuallaşdyrmak, wizuallaşdyrmak we her dürli enjam otagy bilen seýilgäh bilen baglanyşykly maglumatlary, daşky gurşaw, binalar, enjamlar ýaly maglumatlary almak üçin käbir tehniki usullar bilen gözleg. wizual göz aýlamak, seýilgähi arassa görkezmek we tamamlamak.

Mundan başga-da ulgam üç ölçegli patrul funksiýasyny ulanyp biler.Üç ölçegli patrul, şeýle hem üç ölçegli syn, awtomatiki patrul we el bilen gözegçilik etmek ýaly üç ölçegli patrul diýilýär.

3D syn re modeiminde ulanyjylar seýilgähiň ýagdaýyny belli bir beýiklikde synlap we umumy perspektiwany sazlap bilerler.Awtomatiki patrul.Ulgam, görkezilen setirlere laýyklykda öz gezeginde tutuş akylly seýilgähiň iş ýagdaýyny barlap biler we el bilen basmagyň adaty oňaýsyz ýagdaýyndan gutulyp, ony bir aýlawda ýerine ýetirip biler.

El bilen patrul we el bilen patrul goldawy we pyýada iki reesim, pyýada re modeimi, sahnada wirtual nyşanlary işleýän işleýän işgärler, Burçy sazlamak, uçuş tertibi rolik basmak, süýräp we düşürmek ýaly ýönekeý syçan operasiýasy arkaly gazanylyp bilner. ulaltmak, beýikligi dolandyrmagy tamamlamak, işlemek ýaly aýlanmak, ýöremek tertibinden gaça durmak enjamlaryň ýa-da gurluşyk bloklarynyň mümkinçiligidir, Görüş burçuny hem sazlap bilersiňiz.Bu prosesiň dowamynda ulanyjylar wirtual sahnada käbir patrul amallaryny hem ýerine ýetirip bilerler.

3D wizuallaşdyrma we 3D patrul funksiýasy arkaly seýilgähi we seýilgähdäki dürli binalary we enjamlary dolandyryp we sorap bileris, dolandyryjylar üçin wizual dolandyryş serişdeleri bilen üpjün edip bileris we binanyň umumy gözegçilik güýjüni we dolandyryş netijeliligini ýokarlandyryp bileris.

Meýdany wizuallaşdyrmak

Gurluşyk 3D wizuallaşdyryş ulgamynda kuwwatlyk görkezijileriniň birnäçe görnüşi iki görnüşde görkezilýär: 3D wizuallaşdyrma we agaç maglumatlary görkezmek.Gurluş kuwwatynyň görkezijisi, giňişlik kuwwaty, kuwwatlylygy, awtomatiki statistikanyň ýük göterijilik ukyby, häzirki kuwwatyň ýagdaýyny we galan kuwwatyny we ulanylyşyny seljermek mümkin.

Şeýle hem, otagy kesgitlenen ýük göterijiligine we güýç sarp edilişine we awtomatiki kosmos gözleg talaplary üçin beýleki talap görkezijilerine görä kesgitläp biler.Kosmosdan peýdalanmak çeşmesini deňagramlaşdyryň we maglumatlaryň derňewi hasabatyny döredip, binanyň ulanylyş netijeliligini we dolandyryş derejesini ýokarlandyryp biler.

Turbageçirijini wizuallaşdyrmak

Häzirki wagtda binadaky turbageçirijileriň gatnaşygy elektrik geçirijileri, tor turbageçirijileri, zeýkeş turbalary, kondisioner turbalary, tor simleri we beýleki bulam-bujarlyk ýaly has çylşyrymly, dolandyryşyň netijeliligini dolandyrmagyň adaty görnüşinde pes, iş ýüzünde pes. .3D turbageçiriji wizuallaşdyryş modulymyz binanyň dürli turbageçirijileriniň wizual dolandyrylyşyny amala aşyrmak üçin innowasion 3D interaktiw tehnologiýany kabul edýär.

Porty awtomatiki döretmek we ýok etmek we CMDB-de enjamlaryň maglumatlaryny baglanyşdyrmak üçin ASSET konfigurasiýa dolandyryş ulgamy (CMDB) bilen birleşdirilip bilner.3D gurşawynda, aktiwleriň konfigurasiýasyny dolandyryş ulgamy bilen awtomatiki sinhronlamany amala aşyryp, enjam portunyň ulanylyşyny we konfigurasiýasyny görmek üçin enjam Portuna basyp bilersiňiz.

Şol bir wagtyň özünde, sim geçiriji maglumatlary tablisalaryň üsti bilen hem import edip bolýar ýa-da daşarky ulgam maglumatlarynyň birleşmegini we dokalmagyny goldaýar.Iýerarhiki maglumatlara göz aýlamak we ösen maglumat gözleg mümkinçilikleri üçin wizual ýol berýär.Gaty maglumatlar ýönekeý we çeýe bolsun, turbageçirijini gözlemegiň ulanylyşyny we netijeliligini ýokarlandyrsyn.

Uzakdan dolandyryş wizualizasiýasy

Eskadron enjamlarynyň wizual gurşawynda uzakdan dolandyryş ulgamynyň integrasiýasy arkaly içgin gözegçilik we derňew, enjamlary wizuallaşdyrmagyň uzakdan dolandyrylyşyny amala aşyryň, işlemegi we tehniki hyzmaty has ýönekeý we çalt ediň.

Geografiki maglumatlar

“Google Earth Earth” (GIS) ulanyp, her binanyň göz aýlamagy üçin üç ölçegli panoramiki ýol klassifikasiýasy, içerki interaktiw 3 d sahna göz aýlamak tehnologiýasy bilen, iýerarhiki progressiw dünýä derejesindäki döwlet derejesine göz aýlamak, göz aýlamak, welaýat derejesi we şäher derejesine göz aýlamak üçin , düwüniň çäginde ähli derejelerde re modeim nyşanyny ýa-da maglumat sahypasyny görkezmek üçin ädimme-ädim.

Mundan başga-da, syçanjygyň saýlan binalarynyň degişli shematiki diagrammasy asma arkaly görkezilip bilner, soňra basmak arkaly her binanyň 3D sahnasy girizilip bilner.Gündelik dolandyryşa amatly köp binany görmek üçin bu örän amatly we çeýe.

Erleşdirilmegi
Wizual ulgamyň ýerleşdiriş arhitekturasy gaty ýönekeý.Binany dolandyrmagyň ahyrynda, ýerli ulgam ulgamy we bar bolan beýleki dolandyryş ulgamlary we maglumat alyş-çalşygy arkaly diňe Serwer ulgam serweri hökmünde ýerleşdirilmeli.

Görüş ulgamy B / S arhitekturasyny goldaýar.Uzakdaky iş stoly ulanyjylary ýa-da uly ekranly terminallar, diňe garaşsyz müşderi gurmazdan wizual ulgamyna girmek we göz aýlamak üçin Internet Explorer ulanyp, wizual ulgam serwerine girmeli.Wizual ulgam ygtybarlylyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin birnäçe serweriň ýerleşdirilmegini goldaýar.


Iş wagty: Iýun-11-2022