Hyzmatlar

JDM, OEM we ODM taslamalary üçin EMS hyzmatdaşyňyz.

Doly önümçilik hyzmatlary

Elektronika we plastmassa önümçiligi pudagyndaky tejribämiz bilen müşderiler üçin toplumlaýyn çözgütleri üpjün etmäge bagyşlanan magdançylyk.Pikirden durmuşa geçirilýänçä, başlangyç döwürde in engineeringenerçilik toparymyza esaslanýan tehniki goldaw berip, müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bileris we PCB we galyndy zawodymyz bilen LMH göwrüminde önüm öndürip bileris.

 • Çap edilen aýlaw tagtasy üçin EMS çözgütleri

  Çap edilen aýlaw tagtasy üçin EMS çözgütleri

  Elektroniki önümçilik hyzmaty (EMS) hyzmatdaşy hökmünde Minewing, akylly öýlerde, senagat gözegçiliginde, geýilýän enjamlarda, maýaklarda we müşderi elektronikasynda ulanylýan tagta ýaly tagtany öndürmek üçin dünýädäki müşderilere JDM, OEM we ODM hyzmatlaryny hödürleýär.Hilini saklamak üçin BOM komponentleriniň hemmesini geljekdäki, Ok, Espressif, Antenowa, Wasun, ICKey, Digikey, Qucetel we U-blox ýaly ilkinji zawoddan satyn alýarys.Önümçilik prosesi, önümi optimizasiýa, çalt prototipler, synagy gowulandyrmak we köpçülikleýin önümçilik barada tehniki maslahat bermek üçin dizaýn we ösüş tapgyrynda size goldaw berip bileris.Degişli önümçilik prosesi bilen PCB-leri nädip gurmalydygyny bilýäris.

 • Önümçilik baradaky pikiriňiz üçin toplumlaýyn öndüriji

  Önümçilik baradaky pikiriňiz üçin toplumlaýyn öndüriji

  Prototip ýazmak önümi öndürmezden ozal barlamak üçin möhüm ädimdir.“Minewing” aç-açan üpjün ediji hökmünde müşderilere önümiň mümkinçiligini barlamak we dizaýnyň kemçiliklerini anyklamak üçin ideýalary üçin prototipleri düzmäge kömek edýär.Principleörelgäniň subutnamasyny, iş funksiýasyny, görüş görnüşini ýa-da ulanyjy pikirlerini barlamak üçin ygtybarly çalt prototip hyzmatlaryny hödürleýäris.Müşderiler bilen önümleri gowulandyrmak üçin her ädimimize gatnaşýarys we geljekde önümçilik we hatda marketing üçinem zerur bolup çykýar.

 • Galyndy öndürmek üçin OEM çözgütleri

  Galyndy öndürmek üçin OEM çözgütleri

  Önüm öndürmek üçin gural hökmünde galyp, prototipden soň önümçilige başlamagyň ilkinji ädimidir.Minewing dizaýn hyzmatyny hödürleýär we ökde galyndy dizaýnerlerimiz we galyp öndürijilerimiz bilen galyp ýasap biler, galyndy ýasamakda ägirt uly tejribe.Plastmassa, möhür basmak we guýmak ýaly köp görnüşli taraplary öz içine alýan galyby tamamladyk.Dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp, talap edilişi ýaly dürli aýratynlyklary bolan jaýy dizaýn edip we öndürip bileris.Öňdebaryjy CAD / CAM / CAE maşynlarymyz, sim kesiji maşynlar, EDM, buraw pressi, üweýji maşynlar, degirmen maşynlary, torna maşynlary, sanjym maşynlary, 40-dan gowrak tehnik we OEM / ODM-de gurallary ulanmaga ökde sekiz inersener bar. .Şeýle hem, galyplary we önümleri optimizirlemek üçin Önümçilik üçin Analiz (AFM) we Önümçilik Dizaýny (DFM) tekliplerini berýäris.

 • Önümi ösdürmek üçin önümçilik çözgütleri üçin dizaýn

  Önümi ösdürmek üçin önümçilik çözgütleri üçin dizaýn

  Toplumlaýyn şertnama öndürijisi hökmünde Minewing diňe bir önümçilik hyzmatyny däl, eýsem başlangyç ýa-da gurluş ýa-da elektronika bolsun, önümleri täzeden dizaýn etmegiň çemeleşmeleri bilen başlangyç ädimler arkaly dizaýn goldawyny hem berýär.Önüm üçin ahyrky hyzmatlary ýapýarys.Önümçilik üçin dizaýn orta we ýokary göwrümli önümçilik, şeýle hem pes göwrümli önümçilik üçin has möhüm bolýar.