programma_21

Sarp ediji elektronikasy üçin bir bitewi çözgüt

JDM, OEM we ODM taslamalary üçin EMS hyzmatdaşyňyz.

Sarp ediji elektronikasy üçin bir bitewi çözgüt

Durmuşymyzda giň meýdany öz içine alýan barha köp elektroniki önüm bar.Güýmenje, aragatnaşyk, saglyk we beýleki taraplardan başlap, köp önüm durmuşymyzyň möhüm böleklerine öwrüldi.“Minewing” soňky ýyllarda ABŞ we Europeewropanyň müşderileri üçin geýilýän enjamlar, akylly gürleýjiler, simsiz saç düzediji we ş.m. ýaly köp sanly sarp ediş elektronik önümlerini öndürdi.


Hyzmat maglumatlary

Hyzmat bellikleri

Düşündiriş

Häzirki enjamlara we durmuşdaky hakyky ulanyşa esaslanýan dizaýn we degişli önümçilik endiklerini yzygiderli ösdürýäris.Müşderä gönükdirilen kompaniýa hökmünde ösüş etabyndan ahyrky önüme çenli müşderileri goldaýarys.

Geýip bolýan enjamlar.Enjamlary adamdan haýwanlara çenli öndürdik.Şeýle enjamlar öňki döwürlere garanyňda has akyllydyr.Adam bedeni bilen ýakyn aragatnaşykda bolup, görmek, degmek, eşitmek, saglyga gözegçilik we ş.m. ýaly interaktiw tejribe berip, beden maglumatlaryny ýygnap biler we geýip bolýan enjamlar jübi telefonyny ulanmagyň endikleriniň giňelmegi, jaň etmek, diňlemek Aýdym-saz, saglygy kesgitlemek we beýleki funksiýalary ulanmak aňsat we geljekde garaşsyz ykjam terminallar ugrunda ösjek jübi telefonyňyz bolmasa amala aşyrylyp bilner.Adatça has gowy ulanyjy tejribesi üçin WiFi, BLE we öýjükli baglanyşyk bilen gelýär.

Kiçijik öý enjamlary.Elektroniki komponenti öz içine alýan we telefon, ses-wizual okuw materiallary, telewizor, DVD pleýer we hatda elektron sagat ýaly güýmenje, aragatnaşyk ýa-da ruhanylar üçin ulanylýan görkezilen enjamlara degişlidir.Enjamlar adatça syýahat edende almak üçin ýeterlik däl.IoT çiplerini sektora ulananyňyzda öý enjamlaryna isleg artýar.

Sarp ediji elektronikasy adamlaryň durmuşyna amatlylyk getirdi, olar bilen gyzyklanýan wagtyňyz köp çylşyrymly amallary çözdi.Geljekde 5G, Zerur Internet, emeli intellekt, wirtual hakykat we täze displeýler ýaly täze döreýän tehnologiýalaryň birleşmegi bilen önümi täzelemek prosesi çaltlaşýar.Minewing, elmydama müşderiler üçin toplumlaýyn hyzmatlary hödürlemäge bagyşlanýar we kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolmak isleýär.

Sarp ediji elektronikasy

Awtoulag duralgasy üçin akylly töleg önümi, Gün bilen işleýän we uzak garaşma funksiýasy bilen -40 ℃ aşa pes temperaturada işläp biler.

surat8
surat7

RFID bilen göçme ýitgä garşy enjam we Bluetooth funksiýasy.Goýmalarda kompýuterler, gapjyklar, gapynyň gulpy we elementiň ýerleşýän ýeri bar.


  • Öňki:
  • Indiki: